Non-Profit Sector

(Overheden, Vzw’s, onderwijs ...)

 
 

Loonadministratie - Dimona

De bedoeling van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling is de sociale zekerheids-instellingen via elektronische weg onmiddellijk op de hoogte brengen van het begin en het einde van de arbeidsrelaties tussen de werkgevers en de werknemers d.w.z. telkens de arbeidsrelatie met één van uw werknemers begint of eindigt, moet dit elektronisch gemeld worden via de Dimona -aangifte. Deze aangifte werd voor iedereen verplicht vanaf 1 januari 2003.

Wanneer moeten de aangiftes gebeuren?

De werkgever moet de aangifte van indiensttreding verrichten uiterlijk op het ogenblik dat de werknemer in dienst treedt. Uiterlijk de eerste werkdag na het beëindigen van elke contractuele of statutaire relatie tussen de werkgever en het personeelslid moet er een aangifte van uitdiensttreding worden opgesteld.

Soorten aangiftes

Sanctionering

De werkgevers die nalaten deze verplichtingen te respecteren kunnen zowel administratiefrechtelijk als strafrechterlijk worden beboet. De administratieve geldboete kan variëren van 750 EUR tot 3750 EUR. Bovendien kan de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber, die zich niet schikt naar de verplichtingen inzake DIMONA worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met een geldboete van 500 tot 2500 EUR, of met één van die straffen alleen.

De geldboete wordt zoveel maal toegepast als er werknemers zijn ten overstaan van dewelke een inbreuk is gepleegd zonder dat het totaal bedrag van de geldboetes hoger mag zijn dan 125 000 EUR.

Bij herhaling binnen een jaar na een vorige veroordeling kan de straf op het dubbel van het maximum worden gebracht.